ÜNSAL ÇALIK


ŞAHISLARIN TESİRİ VE TARİHİ BİR HAK

ÜNSAL ÇALIK - TARİHE IŞIK TUTANLAR


Osman Kaya

(26 Ağustos 1955 Demokrat Şebinkarahisar Gazetesi'nden)

 

Bir ailede bir köyde hatta bir memleketin idare ve kalkınmasında şahısların ebetteki tesiri vardır. Mesela bizim Kara hisarımızı ele alalım birinci devre Büyük Millet Meclisimize mebus olarak katılmış ve Meclis ikinci Başkanlığı mertebesine kadar yükselmiş bulunan Sururi Bey merhum sağ olsaydı, Karahisar her halde vilayetlikten düşmezdi demekte kendimizi haklı haklı bulmaktayız. Çünkü o zaman yani 1933 de lağvedilmesi tekarrür etmiş bulunan 63 vilayetin listesinde bizim Şebinkarahisar’ın ismi yokken Gümüşhane’nin tesirli bir mebusu Gümüşhane’yi listeden çıkarttırıp yerine Şebinkarahisar’ı koydurdu. Bu tarihi bir vakıadır hem de yakın günlerin içinde cereyan ettiğinden hatıralardaki tazeliğini de muhafaza etmiş bulunmaktadır. Ayni zamanda bu havadisleri yazan o günkü gazetelerdem arşivler arasındadır. Ve bu karaip hali şu yazılarımızı okuyunca intibah bulunan vatandaşlarımızda her halde hatırlamış olacaklardır.

                Biz o zaman bu haberleri gazetelerde okuyunca hemen kaleme sarılıp Mebuslarımıza tel çektik. Haksızlığın telafisini istedikse de derdimizi dinletemedik. Olan olup bitmiş dendi.O gün bu gün işte bu baskı ve bir bakımıda Sururi Bey merhumun yoksuzluğu diyelim koskoca bir havza içinde gerek idari ve gerekse iktisadi yönden önemli bir mevkii bulunan Şebinkarahisar’ çökertip yerine Şebinkarahisar’ın yarısı kadar olsun bir kalkınma ve kalkındırma kudreti bulunmayan Gümüşhane’yi yerleştirmişti.Bir bakanımız resmi bir konuşma sırasında müjdelediğine göre şimdi bu vilayet yani Gümüşhane bir vilayet daha doğuruyor.Bayburt kazamızda vilayet oluyor ve böylece Kelkit Havzasının orta kısmı boş bırakılıp bu havza ile alakalı bütün vilayetler hemen aşağı yukarı bir sıraya ve yalnız havzanın şimal kısmına didilmiş bulunuyorlar.

                Şu yazımızda Bayburt’u kıskandığımız asla hatıra gelmemeli zira at binenin kılıç kuşananındır.Biz sadece Bayburt’un vilayet olması vesilesi ile ziya a uğrayan bir tarihi hakkımızı hemde bu konuda yaptığımız müteaddit müracaatlarımıza mülki teşkilat işleri ele alınırsa ilk fırsatta göz önünde bulunan bir tarihi hakkımızı alel usul hatırlatmayı memleket borcu saymakta ve Kelkit Havzasının asıl hakim ve kalkınma istidadında bulunan orta kısmını Yani Gümüşhane’nin uğruna  kurban giden garip Şebinkarahisar vilayetinin durumunu bu arada hiç olmazsa şöyle bir konuşuk olsun kabilinden dahi düşünüp dile getiren olmamışmıdır ..Bunu sormaktayız.

                Mamafih hadiseler ergeç haksızlıklara karşı yanlış hareketleri, baskı yapanlardan daha tesirli bir ölçüde tasfiye edecektir. Demokratik bir idarede bulunan böyle olması lazım geldiğinde asla şüphemizde yoktur. Bir memleketin kalkınması şu veya bu vesile düştükçe onun tarihi hakkının verilmesi için o memleketin içinden bizzat bir mebus çıkması olmasıda şart değildir.

                Vatanın imarı ve idari işlerikül olarak ele alınmış bulunduğuna göre hissedilmekte olan böyle mevzii endişeler artık geçmişe ait hatıralar arsında kalmalıdır. Biz mutkal şuna inanıyoruzki Coğrafi yapısı ve sınırları itibarı ile 200 bin kadar bir nüfusa tabi bir birlik halinde bağrında toplamakta bulunan Kelkit Çayı Havzasındaki MÜLGA Şebinkarahisar vilayetinin boşluğundan hasıl olan çöküntü elbet bir gün anlaşılacak ve er geç onun bu tarihi hakkı verilecektir.