İHALE İLANI

GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

21.11.2017 12:17:23


DEVLET HASTANESİ -ŞEBİNKARAHİSAR SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kuru Gıda, Ekmek, Et, Tavuk Eti, Balık, Süt, Süt Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/574383
1-İdarenin
a) Adresi : Bülbül Mahallesi Ara GÜLER Caddesi 28400 ŞEBİNKARAHİSAR/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4547114008 – 4547112041
c) Elektronik Posta Adresi : sdevlethastanesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 64 Kalem. Kuru Gıda, Ekmek, Et, Tavuk Eti, Balık, Süt, Süt Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Ambarı
c) Teslim tarihleri : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 33 sıra numaralı kalemler sözleşme bitimine kadar (31.12.2018 ) hastanenin günlük sipariş fişleri ile talep miktarı doğrultusunda teslim edilecektir. Her ay sonu aylık toplam tüketilen miktar ertesi ayın ilk haftası içerisinde yüklenici tarafından fatura edilecektir. 25,28,29,31,37,40,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 ve64 sıra numaralı kalemler 2 (iki) parti halinde, 18,19,32,34,38,48,50 ve 51 sıra
numaralı kalemler 3 (üç) parti halinde, 15,16,17,20, 21,22,23,24,26,27,30,35,36,39,41,42,43,44,45,46, 47,49 ve 52 sıra numaralı kalemler 4 (dört) parti halinde teslim edilecek olup, teslimatlar idarenin talebinden itibaren 20 (Yirmi) gün içerisinde sözleşme süresi içerisinde (31.12.2018 tarihine kadar) olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şebinkarahisar Devlet Hastanesi
b) Tarihi ve saati : 13.12.2017 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
E-Gazete
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
HAKKIMIZDA

Yeni Şebinkarahisar, 12 Eylül Yönetiminin faşist uygulamalarına ve işkencelere direnmesini bilmiş, ANAP`a da, CHP`ye de, DYP`ye de, RP`ye de, DSP`ye, MHP`ye ne de AKP´ye muhalif olmuş, kimsenin yayın organı olarak davranmamıştır. Biz bugüne kadar hiçbir partinin yandaşı olmadığımız gibi bu güne kadar kimsenin güdümünde de hareket etmedik, yalakalık da yapmadık. Biz her zaman Şebinkarahisar`ın, Şebinkarahisarlının yanında olduk. Şebinkarahisar`ın sorunlarının çözümü için çaba harcadık. Bunun için de hangi parti iktidarda ise o partiye muhalif olmaktan çekinmedik. Yapılan olumlu çabaları ve hizmetleri de destekledik.

"Yeni Şebinkarahisar Gazetesi, Şebinkarahisar`a her sabah daha iyi hizmet etmek emeliyle yola çıkanlarındır."