İHALE İLANI

ŞEBİNKARAHİSAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

31.10.2017 11:36:05

ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Madde 1 - İdarenin;

a) Adı : Şebinkarahisar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi : Bülbül Mah. H.Rıfat Paşa Cad. No: 34 Şebinkarahisar / GİRESUN

c) Telefon Nosu : 0 454 711 44 27

d) Fax Nosu : 0 454 711 44 27

Madde 2 - İhale Konusu Yapım İşinin;

Adı : Şebinkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı Yapım İşi.

a) Türü : Yapım işi.

b) Miktarı : İhale dokümanında ve Mahal Listeleri ile Teknik Şartnamelerdeki işler ve iş kalemlerinde belirtilen işlerin yapım işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

c) İhalenin Tarih ve Saati:0311/2017 - Saat 15.30

d) İşin Yapılacağı Yer : Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi.

e) İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :

f) Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren (7) Yedi takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

g) İşin Süresi :Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren (480) DÖRTYÜZSEKSEN takvim günüdür.

Madde 3 - İhalenin ;

a) Yapılacağı Yer: Şebinkarahisar Kaymakamlığı Toplantı Salonu - Bülbül Mah. Halil Rıfat Paşa Cad. No: 12 Şebinkarahisar/GİRESUN

Madde 4 - İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde,şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi,

j) Bu Şartnamede istenilmesi halinde, "yerli istekli" olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı sureti),

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50´si oranında gerçekleştirdiği veya %50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, (Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan (B) ÜST YAPI (Bina Grubu İşler ) ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50´sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan (B) ÜSTYAPI (Bina) Grubu İşler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar sadece gerçek kişi olarak ihaleye katılabilecek olup, mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini İdareye vereceklerdir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak olan Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi Bölümüdür.

4.2.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir)

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50´den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur

4.2.4. Yüklenici iş başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri :

1 İnşaat Mühendisi/Mimar         Mühendis/Mimar           En az 5 yıl tecrübeli

4.2.5. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını (Denetim elemanlarının işi kontrolü sırasında kullanılması için) iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları taahhütnamesi verilecektir.

Adet Cinsi Özellikleri Taahhüt / Kendi Malı

1 Otomobil (4x4) En fazla 3 yıllık Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge

5. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.

6. Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Şebinkarahisar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Bülbül Mah. H.Rıfat Paşa Cad. No: 34 Şebinkarahisar / GİRESUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.

8. İhale Doküman satış bedeli: 3.000,00 (üçbin) TL. dir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir.

10. Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Enerji kimlik belgesi yüklenici tarafından alınacaktır.

12. İstekliler teklif edilen bedelin % 3´nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14. İdare (Şebinkarahisar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
E-Gazete
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
HAKKIMIZDA

Yeni Şebinkarahisar, 12 Eylül Yönetiminin faşist uygulamalarına ve işkencelere direnmesini bilmiş, ANAP`a da, CHP`ye de, DYP`ye de, RP`ye de, DSP`ye, MHP`ye ne de AKP´ye muhalif olmuş, kimsenin yayın organı olarak davranmamıştır. Biz bugüne kadar hiçbir partinin yandaşı olmadığımız gibi bu güne kadar kimsenin güdümünde de hareket etmedik, yalakalık da yapmadık. Biz her zaman Şebinkarahisar`ın, Şebinkarahisarlının yanında olduk. Şebinkarahisar`ın sorunlarının çözümü için çaba harcadık. Bunun için de hangi parti iktidarda ise o partiye muhalif olmaktan çekinmedik. Yapılan olumlu çabaları ve hizmetleri de destekledik.

"Yeni Şebinkarahisar Gazetesi, Şebinkarahisar`a her sabah daha iyi hizmet etmek emeliyle yola çıkanlarındır."