İHALE İLANI

GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR TOPLUKONAK GÖLETİ SULAMASI

23.10.2017 10:43:59

 

DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON

Giresun-Şebinkarahisar Toplukonak Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/493467

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası

:

4623341105 - 4623341110

c) Elektronik Posta Adresi

:

proje22@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Brüt 511 ha Net 459,90 ha arazinin borulu sulanması-Çeşitli çap ve basınç dayanımlarında 32.131,90 m HDPE 100 boru döşenmesi, 233 adet sanat yapısı ile 4.760,00 m servis yolu yapımı imalatları ile 36 ay boyunca işletme bakım işlerinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Giresun ili Şebinkarahisar ilçesi sınırları içerisinde

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 750 (yedi yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 61220 Yalıncak-Ortahisar/TRABZON

b) Tarihi ve saati

:

13.11.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) IX. Grup: Su Yapıları  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı ve tatbikat sicil puanı (FDUP) (40 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (33 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması (33) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (F)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Sıra No

İş Kalemi
No

İş Kaleminin Adı
ve Kısa Açıklaması

Minimum Teklif Oranı(Dahil)

Maksimum Teklif Oranı(Dahil)

Verilecek

Kalite

Nitelik

Puanı

(KNP)

1

TKGS-Q110:A.8

Q110 mm 8 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0294

0,0546

1,90

2

TKGS-Q140:A.8

Q140 mm 8 Atü HDPE Boru   Döşenmesi

0,0167

0,0311

1,25

3

TKGS-Q140:A.10

Q140 mm 10 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0085

0,0158

0,60

6

TKGS-Q160:A.8

Q160 mm 8 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0125

0,0232

1,00

9

TKGS-Q180:A.8

Q180 mm 8 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0083

0,0153

0,50

12

TKGS-Q200:A.8

Q200 mm 8 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0168

0,0312

1,25

15

TKGS-Q225:A.8

Q225 mm 8 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0090

0,0167

0,60

27

TKGS-Q355:A.10

Q355 mm 10 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0104

0,0193

0,70

30

TKGS-Q400:A.6

Q400 mm 6 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0159

0,0295

1,20

34

TKGS-Q400:A.16

Q400 mm 16 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0112

0,0209

0,80

39

TKGS-Q630:A.6

Q630mm 6 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0174

0,0324

1,30

40

TKGS-Q630:A.8

Q630mm 8 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0094

0,0174

0,60

41

TKGS-Q710:A.6

Q710mm 6 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0253

0,0470

1,80

43

TKGS-Q710:A.10

Q710 mm 10 Atü HDPE Boru  Döşenmesi

0,0084

0,0155

0,50

48

TKONAK-AYR-05

Zemin Üstü (Sürgülü Vana) Vantuzlu Yolsuz Ayrım Yapısı - Abh-Y7,  Abh-Y17, Y3a-Y3a_4, Y4-Y4_3, Y6-Y6_1, Y6-Y6_3, Y6-Y6_5, Y10-Y10_3, Y13_2-Y_13_2_1, Y15-Y15_1 Hatları  (120*140*115)

0,0094

0,0175

0,70

53

TKONAK-AYR-09

Zemin Altı (Sürgülü Vana) Yolsuz Ayrım Yapısı (110*120) - Abh-Y1, Abh-Y3, Y3a_1-Y3a_1_1, Y4-Y4_1, Y4-Y4_2- Y6-Y6_4, Y10-Y10_1, Y10-Y10_2,Y13-Y13_1

0,0091

0,0168

0,60

59

TKONAK-HDR-04

H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant Yapısı

0,0544

0,1011

2,20

60

TKONAK-HDR-05

H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant Yapısı

0,0101

0,0188

0,70

65

TKONAK-HDR-10

H Tipi Tek Çıkışlı Hat Sonu Vantuzlu Hidrant Yapısı

0,0100

0,0186

0,70

67

TKONAK-HDR-12

H Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Pompajlı Tahliyeli Hidrant Yapısı

0,0117

0,0217

0,80

68

TKONAK-HDR-13

H Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Cazibeli Tahliyeli Hidrant Yapısı

0,0216

0,0401

1,60

73

TKONAK-VNT-01 

Hdpe-100 Boru Üzerindeki  Vantuz  Yapısı

0,0080

0,0149

0,50

74

TKONAK-ART-01

Cazibeli Ara Tahliye  Yapısı

0,0267

0,0495

1,80

76

TKONAK-BDV-01

Basınç Düşürücü Vana (Km: 1+801.00)

0,0217

0,0403

1,60

77

TKONAK-BDV-02

Basınç Düşürücü Vana (Km: 2+585.00)

0,0204

0,0379

1,40

78

TKONAK-BDV-03

Basınç Düşürücü Vana (Km: 3+741.00)

0,0200

0,0372

1,40

79

TKONAK-BDV-04

Basınç Düşürücü Vana (Km: 4+734.00)

0,0149

0,0276

1,20

80

TKONAK-DG-01

Dere ve Yol Geçişlerinde Boruların Betonla Kaplanması

0,0146

0,0272

1,20

81

TKONAK-İBO-01

İşletme-Bakım İşlerinin Yapılması

0,0493

0,0915

1,90

82

TKONAK-İBY-01

İşletme-Bakım Yolu Yapılması

0,0103

0,0191

0,70

 

 

Toplam

 

 

33,00

 

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı  (TDNP) (5 PUAN)

A.2.2.1 İş Sulama Şebekesi ise:

Teknik değer nitelik puanı 5 puan olarak belirlenecektir. İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanlar ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanların (ha) toplamı üzerinden;

-Sulama alanı 0 – 250 ha aralığında olan işlerin ihalesinde,

250 ha ve üzeri sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam (5) puan alacaktır. 250 ha´dan küçük değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

-Sulamaya açılan alanı 250 – 5 000 ha aralığında olan işlerin ihalesinde,

İhaleye çıkılan işin kapsamındaki sulamaya açılacak alan kadar ve üstü sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam (5) puan alacaktır. Bu değerin altındaki değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Örnek:

3.000 ha iş bitirme belgesi sunan istekli

İhalesine çıkılan işin kapsamında sulamaya açılacak alan 3.000 ha ise alacağı puan

(=3.000*5/3000) 5,00 puan alacaktır.

-Sulamaya açılan alanı 5 000 ha ve üstü olan işlerin ihalesinde,

5.000 ha ve üstü sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam (5) puan alacaktır. Bu değerin altındaki değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

3.000 ha iş bitirme belgesi sunan istekli

İhalesine çıkılan işin kapsamında sulamaya açılacak alan 6.000 ha ise alacağı puan

(=3.000*5/5.000) 3,00 puan alacaktır.

 (Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)

Sulanmasına hizmet eden değil sulamaya açılan alan-şebeke miktarı dikkate alınacaktır.

Puanlama yapılırken isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanlar kabul edilecektir.

Puanlamada iş deneyim belge sayısına göre değil, toplam miktar (ha) dikkate alınacak olup belge sayısına sınırlama getirilmeyecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; Pilot ortağın iş deneyimi esas alınarak puanlama yapılacaktır. (verilecek olan puan ortak sayısına bölünmeyecektir.)

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş deneyim belgelerini ve bu iş deneyim belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

A.2.2.2 İş Klasik Beton Kanal ise:

Teknik değer nitelik puanı 5 puan olarak belirlenecektir. Anakanal işleri için uzunluğu: 10 km debisi: ihale edilecek işin debisi (D)/3 ve üstü tam (5) puan alacaktır. 10 km´den küçük değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Ana Kanal´ın uzunluğu hesaplanırken, sifon ve iletim dahil tüm kanal uzunluğu dikkate alınmalıdır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; Pilot ortağın iş deneyimi esas alınarak puanlama yapılacaktır. (verilecek olan puan ortak sayısına bölünmeyecektir.)

Puanlama yapılırken isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan açık kanal uzunlukları kabul edilecektir.

Puanlamada iş deneyim belge sayısına göre değil, toplam miktar (km, m) dikkate alınacak olup belge sayısına sınırlama getirilmeyecektir.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş deneyim belgelerini ve bu iş deneyim belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

A.2.3. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 Puan)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

Ortak girişimlerde tüm ortakların fesih veya devir ettiği iş sayısının toplamı üzerinden puanlama yapılacak olup, ortak girişimin herhangi bir ortağının fesih veya devir ettiği iş olması veya beyan sunmaması durumunda söz konusu ortak girişimin Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP+ TSP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No´lu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No´lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü´nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği´´ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği´nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

 
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
E-Gazete
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
HAKKIMIZDA

Yeni Şebinkarahisar, 12 Eylül Yönetiminin faşist uygulamalarına ve işkencelere direnmesini bilmiş, ANAP`a da, CHP`ye de, DYP`ye de, RP`ye de, DSP`ye, MHP`ye ne de AKP´ye muhalif olmuş, kimsenin yayın organı olarak davranmamıştır. Biz bugüne kadar hiçbir partinin yandaşı olmadığımız gibi bu güne kadar kimsenin güdümünde de hareket etmedik, yalakalık da yapmadık. Biz her zaman Şebinkarahisar`ın, Şebinkarahisarlının yanında olduk. Şebinkarahisar`ın sorunlarının çözümü için çaba harcadık. Bunun için de hangi parti iktidarda ise o partiye muhalif olmaktan çekinmedik. Yapılan olumlu çabaları ve hizmetleri de destekledik.

"Yeni Şebinkarahisar Gazetesi, Şebinkarahisar`a her sabah daha iyi hizmet etmek emeliyle yola çıkanlarındır."