T.C. ŞEBİNKARAHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

​​​​​​​Sayı : 2019/114 Esas
RESMİ İLAN 3.01.2020 10:48:00 1242 0

"Davacı, HÜSEYİN DEMİRCİ tarafından Davalılar, ŞEBİNKARAHİSAR ALİŞAR KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ, ŞEBİNKARAHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ aleyhine 4721 Sayılı TMK’nın 713/4 ve 5 Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesi, Alişar köyü 193 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kuzey ve kuzeybatısında yol olarak tespit dışı bırakılan kısma ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği ilan olunur.