İLAN (YENİ MEYDAN İHALESİ)

ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda adresleri ve kira bedelleri belirtilen Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3 adresinde bulunan işyerleri,   19.08.2019  günü saat 14.00´da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü(açık arttırma)  ile Kiralama  ihalesi yapılacaktır.

Madde 2-Kiraya verilecek taşınmazların;

 

            İşyeri Adresleri, Yıllık Kira Bedelleri ve Geçici Teminat miktarları.

 1. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/10 adresinde  zemin kat 10 numaralı Belediye Kent Meydanında bulunan  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 12.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 1.200,00-TL´sıdır.
 2. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/11 adresinde  zemin kat 11 numaralı Belediye Kent Meydanında bulunan  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 12.000,00-TL geçici teminatı %10 olarak 1.200,00-TL´sıdır.
 3. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/12 adresinde  zemin kat 12 Belediye Kent Meydanın da bulunan   iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 15.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 1.500.00-TL´sıdır.
 4.  Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/13 adresinde bulunan  zemin kat 13 numaralı Belediye Kent Meydanın daki  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 15.000,00-TL  olup geçici teminatı %10 olarak 1.500.00-TL´sıdır.
 5. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/14 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı   zemin kat 14 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 18.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 1.800.00-TL´sıdır.
 6. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/15  adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı zemin kat 15 numaralı  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 20.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 2.000.00-TL´sıdır.
 7. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/16  adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı  zemin kat  16 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 20.000,00-TL olup geçici teminatı %10 olarak 2.000,00-TL´sıdır.
 8. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/26 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı  1.kat (üst kat)  26 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 9. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/27 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1.kat (üst kat)  27 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL olup geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 10. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/28 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1.kat (üst)  28 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli .6.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 11. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/29 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı  1.kat (üst kat) 29 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL sı olup geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 12. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/30 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1.kat (üst kat) 30 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL sı olup geçici teminatı %10 olarak  600.00-TL´sıdır.
 13. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/31  adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1 kat (üst kat) 31 numaralı  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 14. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/32 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1 kat (üst) kat 32 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 15. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/33 adresinde bulunan Belediye kent meydanı1 kat (üst kat) 33 numaralı işyerinin yıllık kira muhammen bedeli 8.000,00 TL olup geçici teminatı %10 olarak 800.00-TL´sıdır.

 

 

Madde 3: Şartname ve ekleri Şebinkarahisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir. İstekliler ihale şartnamesini 150,00 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

İhale şartnamesini almayanlar ihaleye katılamazlar.

Madde 5 : İhale  19.08.2019  günü saat 14.00 de  2886 sayılı kanunun 45.nci maddesi uyarınca  Açık Teklif usulü (AÇIK ARTIRMA) İile Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapılacaktır.

      İhaleye katılabilmek için;8/9/1983 tarih,2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

      a) Geçici teminatın yatırıldığına dair  Vezne makbuzu  veya teminat mektubunu,
      b) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
      c) Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneğini (TC kimlik nolu) ,
      d) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2019 yılını kapsayan  tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2019 yılı Ticaret Odası Belgesini,
      e) Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin  noter tasdikli vekaletname örneğini , imza sirkülerini,
      f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,

      g) İhaleye katılacaklar ihale dosyalarını ihale günü en geç saat 11:00 ?e kadar idareye teslim edeceklerdir.

      Ortak girişim olarak gireceklerin;

      a) Ortak Girişim Beyannamesi (noter onaylı),

      b) Ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini (noter onaylı),   

      c) Ortaklara ait Belediye´den borcu yoktur belgelerini vermeleri zorunludur.

 İLAN OLUNUR