İLAN

ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN 5.07.2019 18:48:58 662 0

       Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri yazılı olan taşınmaz (Bülbül  Mahallesi, 772 ada, 3 parsel 1.264,71 m2) Arsa, ihale ile satışının yapılması ve Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi Hisar Taksi Durağında 1 adet ticari taksi durak yerinin ihale edilmesi Belediye Encümeninin 01.07.2019 tarih ve 48 sayılı kararı gereğince ihaleye çıkartılmıştır.

 Buna göre;

A. İhale konusu işin Adresi, Satış Bedeli ve Geçici Teminatı.

1.Bülbül Mahallesi 772 ada 3 parselin muhammen satış bedeli 1.650.000,00-TL, geçici teminatı 49.500,00 TL´sıdır.

2.Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi  Hisar Taksi durağında 1 araçlık ticari taksi durak yerinin  bedeli 200.000,00-TL, geçici teminatı 6.000,00 TL´sıdır.

B. İhale Yapım Usulü, tarihi, saati ve teminat bedelleri.

 1. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.
 2. İhale Şebinkarahisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 24.07.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00´de Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
 1. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 250.00-TL karşılığında temin edilebilir.
 2. Arsa´ya ait imar durumu mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
 3. İhaleye iştirak edecek olan Kamu, Tüzel ve gerçek Kişilerden muhammen bedel toplamı üzerinden % 3 geçici teminat alınacak olup, ihale sonrası geçici teminat % 6 olarak kati teminata dönüştürülecektir.
 4. İhaleye girecek olan Kamu, Tüzel kuruluş temsilcileri ile Gerçek kişilerin ihale günü11.00´akadar ihale dosyalarını, teminat mektuplarını ve geçici teminatlarını Belediyemiz emanet hesabına yatıracak ve Dosyalarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler;

C. İhaleye Katılım dilekçesi ile birlikte.

 1. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,
 2. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti ( Kimlik aslı ve fotokopisi)
 3. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi ( Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden )
 4. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
 5. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 6. Satışa sunulan taşınmazın ihalesi sonucunda ihalesi kendisinde kalan Kamu, Tüzel Kuruluş temsilcileri ile gerçek kişilerden ihale sonuç toplam tutarı 15 gün içerisinde ödeme yapmaları gerekmekte olup, ödemeler yapıldıktan sonra tapu devir işlemleri yapılacaktır.
 7. İhale neticesinde verilen teklif sonuçlarını ihale komisyonu yeterli görmediği taktirde ihaleyi ertelemeye veya fesih etmeye yetkilidir.
 8. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için isteyen isteklilerin mesai saatleri dâhilinde Şebinkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´nden ve Mali Hizmetler Müdürlüğü´nden telefonla veya bizzat başvurmaları halinde kendilerine detaylı bilgi verilecektir.

 

Tüm Halkımıza duyurulur.