İHALE İLANI

ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

      Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait aşağıda adresleri yazılı Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:2, Bodrum Kat Z01(Sinema Salonu), 1.kat 14 nolu işyeri, 1.kat 15 nolu işyeri, 1.kat 16 nolu işyeri, 4.Kat 32 nolu işyeri, Fatih Mahallesi Giresun Caddesi No:80/A(Hayvan pazarı Lokanta ve Çayocağı), Bülbül Mahallesi Atatürk Caddesi No:18/C, adreslerinde bulunan işyerleri, 12.06.2019 Çarşamba günü saat 10.00´da Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi  No:47 adresinde bulunan Belediye hizmet binasında ihale ile kiraya verilecektir.

 

    Madde 2-Kiraya verilecek taşınmazların;

         

    İşyeri Adresi, Yıllık Kira Bedeli ve Geçici Teminatları.

  1. Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:2 B/01 adresinde bulunan Belediye Sinema Salonu iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 1.000,00-TL geçici teminatı %10 olarak 100.00-TL´sıdır.
  2. Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:2 1.kat  no:14 adresinde bulunan iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL, geçici teminatı %10 olarak 450.00-TL´sıdır.
  3. Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:2 1.kat  no:15 adresinde bulunan iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL, geçici teminatı %10 olarak 450.00-TL´sıdır.
  4. Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:2 2.kat  no:16 adresinde bulunan iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 3.000,00-TL, geçici teminatı %10 olarak 300.00-TL´sıdır.
  5. Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:2 4.Kat no:32 adresinde bulunan iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 8.500,00-TL, geçici teminatı %10 olarak 850.00-TL´sıdır.
  6. Bülbül Mahallesi Atatürk Caddesi No:18/C adresinde bulunan iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 1.750,00-TL, geçici teminatı %10 olarak 175.00-TL´sıdır.
  7. Fatih Mahallesi Giresun Caddesi No:80/A(Hayvan Pazarı Lokanta ve Çayocağı) adresinde bulunan iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 5.000,00-TL, geçici teminatı %10 olarak 500.00-TL´sıdır.

 

     3-İhale Tarihi ve yeri; Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi No:47 adresinde bulunan

Şebinkarahisar Belediyesi Belediye Başkanlık Makamı Meclis Toplantı Salonunda 12.06.2019 tarihinde saat 10.00´da yapılacaktır.

                4-İhale ödemeleri;

                a-)Taşınmaz malın kira süresi 2 yıldır.

     b-)Kira bedeli 2 yıllık peşin olup, peşin ödemede kira bedelinde bir indirim yapılmayacaktır ve İşyerlerine ait 2 yıllık kira ücretlerinin peşin olarak Belediye veznesine veya İdarece belirtilecek olan Banka hesap numarasına yatırılacaktır.

                c-)Bu süre tarafların mutabakatı halinde 2 yıl uzatılabilir.

                d-)Uzatılan kiralama süresi bedeli 1´er yıllık kiralama bedeli üzerinden Belediye Meclisince belirlenecektir.

 

 

 

 

 

                e-) İhale ile ilgili giderleri oluşturan gazete ilanı ve diğer giderler ihale´yi kazananlar arasında hesaplanarak Belediye veznesine ödenir.

                f-)Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada Belediyemizin belirteceği bir banka hesabına yatırmak, ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı ve sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için %20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

    5-Uygulanacak İhale kanunları;2886 sayılı kanunun 45nci maddesi gereğince yapılacak olup, Encümen ihaleyi belirlenen süre içerisinde yapmakla ve iptal etmeye yetkilidir.

               a)İhale için hazırlanmış olan Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi ve diğer sözleşmeler bir bütün olup iş yerlerini kiralayan kiracı bütün şartları kabul etmiş sayılacaktır.

               b)Kiralanacak iş yerleri için Genel ve Özel şartlar Belediye tarafından düzenlenen  ?kiralama şartnamesinde? yer almakta olup, kiralama ihalesini kazanan kiracı şartları kabul etmiş olacaktır.

               6-İhaleye katılabilmek için;  katılabilmek için;8/9/1983 tarih,2886 sayılı Devlet İhale

Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

                a) Geçici teminatın yatırıldığına dair  Vezne makbuzu  veya teminat mektubunu,
                b) İhale dökümanı satın alındığına dair belgeyi,
                c) Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneğini (TC kimlik nolu),
                d) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2019 yılını kapsayan  tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2019 yılı Ticaret Odası Belgesini,
                e)Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin  noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,
                f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,

                g)Ortak girişim olarak gireceklerin Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini vermeleri zorunludur.  

                h)İhale ile ilgili özel şartlar Belediyeden alınacak olan şartname ve eklerinde yer almaktadır.

               7-)İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 150.00 TL bedel karşılığında temin ederek, şartları yerine getirecektir.

       Tüm Halkımıza duyurulur.