HAYVANCILIK DESTEKLEMELER UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.
YAŞAM 26.11.2019 16:04:00 1697 0

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılacak hayvancılık desteklemeleri için usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2019/54), 20 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

HAVAN YETİŞTİRİCİLERİ DESTEKLENECEK

23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğe göre; ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiriciler desteklenecek.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Tebliğe göre, hayvancılık sektörüne verilecek destekler şöyle: desteklemesi: 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslah’a kayıtlı buzağı için destek verilecek. Başvurular, birinci dönem için 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2020 – 15/6/2020 tarihleri arasında yapılacak. 1/8/2020 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına alınmayacak, 31/12/2019 günü itibarıyla destekleme programından yasaklı olan işletmeler de, 2019 yılının desteklemesinden yararlandırılmayacak.

ISLAH AMAÇLI SÜT İÇERİK ANALİZ DESTEKLEMESİ

Islah amaçlı süt içerik analizi desteklemesi, 1/10/2019 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş ve geçerli süt analizi yapılmış en az baş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip işletmelere verilecek. İneklerde, 2019 yılında en az iki olmak üzere yağ ve protein oran ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik analizi yaptırılmış olması gerekecek. Analizlerde, yağ ve protein oranı için %2,0-6, arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak destekleme kapsamına alınacak. 2019 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde buzağı desteklemesine başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılacak. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 10/1/2020 tarihine kadar örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecekler.

MALAK VE DİŞİ MANDA DESTEKLEMESİ

Malak desteklemesi: 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında doğmuş, küpelenmiş, doğduğu işletme TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış malaklar için malak desteklemesi yapılacak. Birinci dönem başvurular 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2020-1/8/2020 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

Dişi manda desteklemesi: Doğum tarihi 1/1/2019 tarihinden önce olan hayvanlar için dişi manda desteği verilecek, işletmeler ve mandaların 31/12/2019 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olması gerekecek. Başvurular 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak.

KÜÇÜK BAŞ DESTEKLERİ

Anaç koyun ve keçi desteklemesi: Desteklemeden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 1/11/2019 tarihi itibarıyla 15 ay ve üzeri olacak. Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç Ankara (Tiftik) keçileri Kararda belirtilen ilave destekten yararlandırılacak.

Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 2/12/2019 tarihine kadar başvuracaklar.

SÜRÜ BÜYÜTME VE YENİLEME DESTEĞİ

2019 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan sürü büyütme ve yenileme desteğine de başvurmuş sayılacaklar. 10/8/2017 – 10/8/2018 tarihleri arasında doğmuş olan anaç koyun ve keçiler için destek verilecek. Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi: Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keçi yetiştiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç/tekeleri alan yetiştiriciler desteklemeden faydalanacak. Islah programı kapsamında SOYBİS’e kayıtlı yetiştiriciler, damızlık koyun/keçileri için üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliğine dilekçe ile 2/12/2019- 31/12/2019 tarihleri arasında başvuracaklar.

ARICILIK DESTEKLERİ

Arılı kovan desteklemesi: Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılacak. Arıcılar, en az otuz, en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılacak.

DAMIZLIK ANA ARI DESTEKLEMESİ

Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticileri, ürettikleri damızlık ana arıları, AKS’ye kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye arıcılara sattıklarını belgelemeleri durumunda ve Bakanlıkça belirlenen azami üretim kapasiteleri ölçüsünde desteklemeden yararlandırılacaklar. Damızlık ana arı satışı yapılan işletme, AKS’de kayıtlı olması şartıyla aktif arılı kovan sayısının en fazla %5’i (Sayı toplamda 10 adedi geçemeyecek) kadarı için desteklemeden yararlandırılacak.

İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

İpekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılacak. İpekböceği tohum desteğinden Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanacak. İpekböceği yaş koza desteğinden İKS’ye kayıtlı üreticiler yararlandırılacak.

ÇOBAN DESTEĞİ

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği: Çoban istihdam desteği, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelere verilecek. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olacak. Başvurular, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak ve 31/12/2019 tarihinde sona erecek.

DÜVE ALIM DESTEĞİ

Düve alım desteği için yetiştiricinin işletmesinin, 1/1/2019 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekecek. Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacak. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar olacak, ancak düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %40’ından fazla olamayacak.

BESİCİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ

 Yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında kesilmiş besilik erkek sığırlar için destek verilecek. Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlıkları Tebliğin yayımlanma tarihinden önce kesilen hayvanlar için en az 200 kilogram, Tebliğin yayımlanma tarihinden sonra kesilen hayvanlar için ise en az tablodaki karkas ağırlıkları kadar olacak. Başvurular Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/1/2020 tarihine kadar yapılacak.

DİĞER DESTEKLEMELER

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi: Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi içir, desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek. Tiftik, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatifleri ile damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine satılmış olacak.

Tiftik desteklemesi kilogram üzerinden yapılacak.

ATIK DESTEĞİ

Bakanlıkça belirlenen ve Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılacak.

HASTALIKTAN ARİ İŞLETME DESTEKLEMELERİ

Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

PROGRAMLI AŞI VE KÜPE UYGULAMALARI

Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle Resmi Veteriner Hekim ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilecek ve Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcılar desteklenecek.

HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI DESTEKLEMELERİ

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, Resmi Veteriner Hekim veya Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, kesimhanelerde tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanlar ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği ödenecek.

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılacak. Başvurular Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/1/2020 tarihine kadar yapılacak.

Tebliğ, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.