HASTANEYE İHALEYLE GIDA ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALINACAK

Şebinkarahisar Devlet Hastanesine gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri satın alımı ihale çıkıyor.
RESMİ İLAN 30.11.2020 16:25:00 10463 0

İŞTE İHALE ŞARTLARI

GIDA ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ŞEBİNKARAHİSAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURU GIDA, EKMEK, ET, TAVUK ETİ, BALIK, SÜT, SÜT ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/642127

1-İdarenin  

a) Adresi                                              :Bülbül Mahallesi Ara GÜLER Caddesi 28400 ŞEBİNKARAHİSAR/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası          : 4547114008 – 4547112041

c) Elektronik Posta Adresi             :giresundhs8@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :62 Kalem. Kuru Gıda, Ekmek, Et, Tavuk Eti, Balık, Süt, Süt Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Ambarı

c) Teslim tarihleri :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20 ve 21 sıra numaralı kalemler sözleşme bitimine kadar (31.12.2021 ) hastanen günlük sipariş fişleri ile talep miktarı doğrultusunda teslim edilecektir. Her ay sonu aylık toplam tüketilen miktar ertesi ayın ilk haftası içerisinde yüklenici tarafından fatura edilecektir.

15,17,18,22,25,26,27,31,33,34,37,40,41,46,47,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61 ve 62 sıra numaralı kalemler 2 (iki) parti halinde teslim edilecek olup, teslimatlar idarenin talebinden itibaren 20 (Yirmi) gün içerisinde sözleşme süresi içerisinde (31.12.2021) olacaktır.

16,19,23,24,28,29,30,32,35,36,38,39,42,43,44,45,48,50 ve 53 sıra numaralı kalemler 3 (üç) parti halinde teslim edilecek olup, teslimatlar idarenin talebinden itibaren 20 (Yirmi) gün içerisinde sözleşme süresi içerisinde (31.12.2021) olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Şebinkarahisar Devlet Hastanesi

b) Tarihi ve saati  :25.12.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.